RAFA 2017

RAFA 2017, 8th Int. Symp. on Recent Advances in Food Analysis, 7-10.11.2017, Prague, Czechia,

Read more: http://www.rafa2017.eu

Data: 
Tue, 11/07/2017 - 00:00 to Fri, 11/10/2017 - 00:00